Ochrona środowiska
star_border

Ochrona środowiska

Zarządzanie jakością i ochrona środowiska są od dziesięcioleci stałym elementem wizerunku i filozofii obu firm założycielskich i konsekwentnie realizowane we wszystkich oddziałach i zakładach Baumit.

Podstawową zasadą kierowania naszym przedsiębiorstwem jest ścisłe powiązanie celów ekonomicznych i proekologicznych. Perspektywiczna i trwała ochrona zasobów, minimalizacja zużycia energii i emisji oraz optymalizacja wykorzystania surowców i paliw określają realizację naszych głównych zadań. Świadomi odpowiedzialności zobowiązujemy się wobec naszych współpracowników, klientów i społeczeństwa do przestrzegania wszystkich przepisów i ustaw dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Ponadto zobowiązujemy się do stosowania najlepszych dostępnych technologii oraz do angażowania środków w ramach naszych możliwości ekonomicznych.

Dążąc do zachowania zasobów naturalnych dla przyszłych pokoleń, podejmujemy wiele działań na terenach sąsiadujących z naszymi zakładami produkcyjno-wydobywczymi. Działania te polegają między innymi na:

  • bezpośredniej eksploatacji wapienia i margla z zastosowaniem koparek hydraulicznych, wyposażonych w zależności od potrzeb w ząb stalowy lub łyżkę ładunkową

  • stosowaniu podzielonej kolumny ładowniczej i zapalników elektronicznych do odstrzałów w kamieniołomach wapiennych

  • stosowaniu maszyn i urządzeń górniczych spełniających aktualne wymagania dotyczące ograniczenia hałasu i emisji spalin

  • redukowaniu do minimum prac wiertniczych i odstrzałów w kamieniołomach

  • pomiarze wstrząsów związanych z odstrzałami w kamieniołomach

  • tymczasowej rekultywacji kopalń odkrywkowych nie będących w bezpośrednim użyciu

  • natychmiastowej rekultywacji kamieniołomów i kopalń poprzez ich zadrzewienie według ekologicznych warunków ramowych.

W celu ograniczenia do niezbędnego minimum emisji, czyli stężenia zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym, już teraz w naszym zakładzie produkcyjnym Wietersdorf, zgodnie z obowiązującymi przepisami i na podstawie wymaganych zezwoleń, stosujemy jako paliwa alternatywne odpady ciężkie oraz odpady z tworzyw sztucznych zamiast węgla kamiennego i oleju opałowego. Paliwa alternatywne, sprzyjające ograniczeniu eksploatacji zasobów naturalnych, doskonale nadają się również do wykorzystania w cementowniach ze względu na:

  • wysoką sprawność cieplną urządzeń do produkcji cementu (80–90%)

  • wysokie temperatury zapłonu (2000°C)

  • czas przebywania dłuższy niż 3 sekundy w temperaturze ponad 1200°C i przy nadmiarze tlenu

  • brak odpadów i popiołów jako rezultatów spalania

  • brak istotnego wpływu na ilościowe zmiany w emisji szkodliwych substancji, między innymi dwutlenku węgla.