star_border

Przetwarzanie danych osobowych

Polityka przetwarzania danych osobowych w Baumit sp. z o.o.

Ochrona Państwa prywatności oraz bezpieczeństwo danych handlowych są dla nas istotną wartością, uwzględnianą w naszych procesach biznesowych. Polityka ma charakter ogólny i prezentuje wybrane kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Uszczegółowieniem niniejszej polityki mogą być m.in. klauzule informacyjne, polityki cookies lub regulaminy strony internetowych.

Administrator danych

Administratorem Państwa danych jest Baumit Sp. z o.o. (dalej zwany „Baumit”).

Baumit Sp. z o.o.,
ul. Wyścigowa 56G,
53-012 Wrocław
tel. 71 358 25 00
e-mail: info@baumit.pl

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

W zależności od Państwa relacji z naszą firmą, podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych może lub mogą być:

• umowa lub podjęcie działań związanych z zawarciem umowy,
• obowiązek wynikający z przepisów prawa,
• prawnie uzasadniony interes administratora (dochodzenie roszczeń, zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia, marketing bezpośredni administratora danych, nawiązywanie współpracy biznesowej, kontakt w sprawie zgłoszonej przez formularz internetowy),
• Państwa zgoda.

Podanie danych osobowych może być dobrowolne lub może być obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa bądź warunkującym zawarcie umowy. Ich niepodanie może skutkować brakiem reakcji na zapytanie złożone drogą elektroniczną, utratą możliwości otrzymywania informacji o charakterze marketingowym, brakiem możliwości realizacji umowy lub rozpatrzenia reklamacji, bądź odmową świadczenia usługi.

Cele przetwarzania danych

Państwa dane będą przetwarzane w następujących celach:

• realizacji umów i dokonania rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
• przekazania informacji i materiałów promujących produkty i usługi własne administratora danych,
• obsłużenia reklamacji,
• nawiązania współpracy biznesowej,
• zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (monitoring oraz kontrola związana z odbiorami i wysyłką towaru).

Odbiorcy danych

Baumit sp. z o.o. będzie przekazywać Państwa dane osobowe:

• swoim upoważnionym pracownikom,
• podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych (np. firmom hostingowym, agencjom marketingowym, podwykonawcom, dostawcom usług IT, operatorom pocztowym i przewoźnikom),
• podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
• podmiotom i osobom fizycznym upoważnionym przez Państwa.

Okresy przechowywania

Państwa dane przechowujemy zasadniczo tak długo, jak jest to wymagane do realizacji celów, w których dane zebrano, lub gdy mamy prawnie uzasadniony interes w dalszym przechowywaniu danych. W innych przypadkach usuwamy Państwa dane osobowe z wyjątkiem sytuacji, kiedy musimy zachować je w celu wypełnienia obowiązków prawnych (np. podatkowych). Jeśli dane przetwarzane są wyłącznie na podstawie Państwa zgody, dane są usuwane po jej wycofaniu.

Bezpieczeństwo

Przykładamy dużą wagę do ochrony Państwa danych. Podejmujemy wszelkie środki techniczne i organizacyjne potrzebne do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. W szczególności dane zabezpieczamy przed ryzykiem niezamierzonego lub bezprawnego zniszczenia, manipulacji, utraty, modyfikacji lub ujawnieniem bądź dostępem bez upoważnienia.

Uprawnienia

W celu dochodzenia swoich praw prosimy o skorzystanie z danych zamieszczonych w punkcie Administrator danych. Prosimy o takie sformułowanie zapytania, aby możliwa była dla nas jednoznaczna identyfikacja Państwa osoby.

W szczególności przysługują Państwu, co do zasady, następujące uprawnienia:

• prawo do wycofania zgody,
• prawo żądania sprostowania danych osobowych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
• prawo dostępu do danych osobowych,
• prawo żądania usunięcia danych osobowych,
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych osobowych, Ponadto w przypadku uznania, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), przysługuje Państwu prawo do złożenia zażalenia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).

Zmiana polityki

Baumit stale udoskonala system ochrony danych osobowych, dlatego zastrzegamy możliwość zmiany niniejszej polityki w przyszłości.