Systemy podłogowe

Pytania i odpowiedzi
 1. Czy nowe podłoża trzeba gruntować pod podkłady (wylewki /masy) samopoziomujące?

 2. Czy muszę gruntować podłoże pod wylewkę samopoziomującą? Czy może wystarczy dokładnie je pozamiatać i odkurzyć?

 3. Jak prawidłowo przygotować zaprawę (masę) samopoziomującą? Czy mogę użyć wiertarki lub betoniarki?

 4. Jak właściwie przygotować podłoże pod zaprawę (masę) samopoziomującą?

 5. Została wykonana zbyt cienka warstwa zaprawy samopoziomującej. Czy można uzupełnić podkład o brakującą grubość? Kiedy można to wykonać?

 6. Jak łatwo i szybko wyrównać i wypoziomować podłoże (jastrych cementowy) pod panele podłogowe?

 7. Na instalacji ogrzewania podłogowego został ułożony samopoziomujący podkład Baumit Alpha. Czy trzeba wykonać wygrzewanie podkładu podłogowego? Kiedy to zrobić?

 8. Jak należy prawidłowo wykonać proces wygrzewania samopoziomujących podkładów Baumit Alpha na ogrzewaniu podłogowym?

 9. Jaki podkład podłogowy najlepiej zastosować do zalewania podłogówki (ogrzewania podłogowego)?

 10. Czy przy przygotowaniu jastrychów cementowych Baumit np. na izolacji ze styropianu należy stosować jakieś dodatki (np. płynne plastyfikatory)?

 11. Jaki grunt zastosować pod podkład podłogowy?

 12. Na co należy zwrócić uwagę przed układaniem podkładów podłogowych?

 13. Czy betony Baumit można bezpiecznie stosować na zewnątrz? Czy do przygotowania betonu stosować jakieś dodatki?

 14. Jak przygotować beton Baumit? Czy muszę mieć jakieś specjalne narzędzia?

 15. Czy można przygotować beton w miejscu bez dostępu do energii elektrycznej?


Czy nowe podłoża trzeba gruntować pod podkłady (wylewki /masy) samopoziomujące?

Niezależnie od tego czy podłoże jest nowe czy też podawane renowacji zawsze należy stosować odpowiedni preparat gruntujący. W przypadku podłoży chłonnych zalecane jest  użycie Baumit Grund, a dla podłoży niechłonnych Baumit SuperPrimer. Szczegóły dotyczące gruntowania opisane są w kartach technicznych produktów.

Czy muszę gruntować podłoże pod wylewkę samopoziomującą? Czy może wystarczy dokładnie je pozamiatać i odkurzyć?

Przed każdym zastosowaniem podkładów (mas) samopoziomujących konieczne jest gruntowanie. Dotyczy to zarówno starych podłoży (często wymagane jest dodatkowe przygotowanie podłoża), jak też nowych podłoży na których będzie układany podkład podłogowy. Samo zamiatanie i odkurzanie (nawet najdokładniejsze) nigdy nie jest wystarczające. Do gruntowania, zależnie od rodzaju i chłonności podłoża należy zastosować odpowiedni preparat  - dla podłoży chłonnych Baumit Grund, a w przypadku podłoży niechłonnych Baumit SuperPrimer.  

Szczegóły dotyczące gruntowania opisane są w kartach technicznych.

Celem gruntowania jest m.in:

 • zapewnienie wysokiej przyczepności zaprawy do podłoża

 • zmniejszenie i wyrównanie chłonność podłoża

 • zabezpieczenie przed zbyt szybkim wchłanianiem wody z zaprawy przez podłoże

 • zapewnienie optymalnego rozpływu mas samopoziomujących

Przy właściwym przygotowaniu podłoża i zagruntowaniu uzyskujemy trwałe związanie warstwy podkładu podłogowego z podłożem. Gwarantuje to wysoką trwałość i bezproblemowe użytkowanie ułożonego podkładu podłogowego, a w efekcie także finalnej posadzki.

Jak prawidłowo przygotować zaprawę (masę) samopoziomującą? Czy mogę użyć wiertarki lub betoniarki?

Do przygotowania zaprawy zaleca się stosować odpowiedni, wolnoobrotowy mieszalnik elektryczny (≤ 600 obrotów/min.). Zalecane jest stosowanie końcówki mieszającej – mieszadła przeznaczonego do zapraw samopoziomujących (tzw. koszykowe lub kielichowe). Wszystkie zaprawy samopoziomujące Baumit są także przystosowane do układania maszynowego z wykorzystaniem odpowiednich agregatów mieszająco-pompujących. 
Przy mniejszych ilościach zaprawy, alternatywą może być tradycyjna wiertarka (o odpowiedniej mocy), do której podłączamy samo mieszadło (oczywiście także w takim przypadku obowiązuje ograniczenie szybkości obrotów).
Z uwagi na ryzyko segregacji składników oraz zbyt dużego napowietrzenia, do mieszania nie powinna być używana betoniarka.

Jak właściwie przygotować podłoże pod zaprawę (masę) samopoziomującą?

Podłoże musi być czyste, jednolicie suche, nie zamarznięte, odkurzone, nośne, wolne od luźnych części oraz resztek olejów lub środków antyadhezyjnych. Wszystkie zmniejszające przyczepność substancje należy usunąć, np. przez szlifowanie, frezowanie lub śrutowanie. Wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić powyżej 1,0 N/mm² (metoda Pull-off). Wilgotność resztkowa musi odpowiadać wymaganiom dla danego rodzaju posadzki. Dylatacje konstrukcyjne należy przenieść przez wszystkie warstwy podłogi. Wokół ścian i słupów należy wykonać dylatacje obwodowe (przykleić obwodową taśmę dylatacyjną). Aby ułatwić prace i dokładnie wypoziomować pomieszczenie należy wykonać niwelację podłoża, zamocować znaczniki wysokości - repery (np.: wkręty, tak aby łeb wkręta określał docelowy poziom masy samopoziomującej).

Została wykonana zbyt cienka warstwa zaprawy samopoziomującej. Czy można uzupełnić podkład o brakującą grubość? Kiedy można to wykonać?

Jeżeli wykonana została zbyt cienka warstwa masy samopoziomującej Baumit Nivello lub podkładów samopoziomujących Baumit Alpha to można ułożyć dodatkową warstwę zapewniająca uzyskanie wymaganego poziomu. Prace należy wykonać dopiero po upływie minimum 24 godzin od wykonania pierwszej warstwy. Podłoże trzeba odkurzyć, a następnie zagruntować preparatem Baumit Grund. Po wyschnięciu gruntu (ok. 15 minut) możemy ułożyć kolejną warstwę podkładu samopoziomującego.

Jak łatwo i szybko wyrównać i wypoziomować podłoże (jastrych cementowy) pod panele podłogowe?

Tam gdzie nierówności są niewielkie polecamy zastosować masę samopoziomującą Baumit Nivello Quattro. Zaprawa jest łatwa w użyciu i daje wyjątkowo gładką i równą powierzchnię. Można stosować ją w zakresie od 1 do 20 mm. Ruch pieszy jest możliwy już po ok. 2 - 3 godz. Przy grubości warstwy do 3 mm układanie paneli jest możliwe już po 24 godz. Dla grubości 10 mm po ok. 7 dniach.
W przypadku większych nierówności (w zakresie grubości od 5 do 30 mm) polecamy zastosowanie masy samopoziomującej Baumit Nivello Centro.
Ważne aby przed wykonaniem podkładu odpowiednio przygotować podłoże, m.in. należy je odkurzyć i zagruntować preparatem Baumit Grund zgodnie z zaleceniami podanymi w karcie technicznej.

Na instalacji ogrzewania podłogowego został ułożony samopoziomujący podkład Baumit Alpha. Czy trzeba wykonać wygrzewanie podkładu podłogowego? Kiedy to zrobić?

Proces wygrzewania znacząco pomaga m.in. w szybszym wysychaniu podkładu podłogowego. Co ważne eliminuje też naprężenia które mogą powstawać podczas procesu dojrzewania. Przeprowadzenie wygrzewania jest zawsze konieczne.  W przypadku podłóg ogrzewanych wygrzewanie można rozpoczynać już po 3 dniach od ułożenia wylewki, a najlepiej nie później niż 5 dni po instalacji podkładów Baumit Alpha - w celu wsparcia optymalnego procesu wysychania.
Proces wygrzewania podkładu może również odbywać się w późniejszym terminie, ale zawsze musi być wykonany przed układaniem warstwy wykończeniowej.

Jak należy prawidłowo wykonać proces wygrzewania samopoziomujących podkładów Baumit Alpha na ogrzewaniu podłogowym?

Wygrzewanie należy przeprowadzić zgodnie z procedurą opisaną w dokumencie dostępnym tutaj.
Proces wygrzewania można rozpoczynać już po 3 dniach do wykonania prac. Początkowa temperatura zasilania powinna być zbliżona do temperatury powierzchni podkładu, ale powinna wynosić co najmniej +15 °C i musi być utrzymywana przez 1 dzień, następnie zwiększać się codziennie o 5 °C, aż do osiągnięcia maksymalnej temperatury zasilania (maks. + 55 °C !). Ta maksymalna temperatura zasilania musi być utrzymywana do momentu, w którym czas wygrzewania (sumaryczny czas nagrzewania i czas utrzymywania temperatury) wynosi co najmniej 11 dni.
Obniżanie temperatury ogrzewania powinno odbywać przy zmianach temperatury maks. o 10 °C dziennie.
Uwaga:  Po opisanym powyżej procesie wygrzewania nie jest jeszcze gwarantowane, czy podkład podłogowy osiągnął poziom wilgotności szczątkowej wymaganej do układania warstw wykończeniowych (posadzek). Dlatego przed układaniem okładzin niezbędne jest wykonanie pomiaru wilgotności za pomocą urządzenia CM! 

Jaki podkład podłogowy najlepiej zastosować do zalewania podłogówki (ogrzewania podłogowego)?

Podkłady na ogrzewaniu można wykonać zarówno z jastrychów cementowych (o konsystencji półsuchej) oraz z wykorzystaniem płynnych podkładów samopoziomujących. Podkład (jastrych) stosowany do ogrzewania podłogowego musi być odporny na zmiany temperatury, powinien dokładnie otulać (otaczać) rurki ogrzewania, zapewniać wysoką przewodność cieplną oraz wytrzymałość mechaniczną. Mając na uwadze te wymagania najlepiej sprawdzają się podkłady samopoziomujące - płynne, które zapewniają dokładnie wypoziomowaną i gładką powierzchnię – Baumit Alpha. Zaprawy te nie wymają pracochłonnego wyrównywania i zacierania, a dzięki możliwości układania agregatem prace można wykonać w bardzo krótkim czasie.
W systemie ogrzewania podłogowego można zastosować też jastrych cementowy zbrojony włóknem polipropylenowym Baumit  Solido 225 Fiber (FaserEstrich E225) lub jastrych cementowy Baumit Solido 225 (Estrich E225).

Czy przy przygotowaniu jastrychów cementowych Baumit np. na izolacji ze styropianu należy stosować jakieś dodatki (np. płynne plastyfikatory)?

Jastrychy cementowe Baumit to fabrycznie przygotowane, gotowe zaprawy. Do zaprawy nie wolno dodawać żadnych innych składników poza wodą używaną do przygotowania zaprawy. W przypadku jastrychów nie zawierających włókien można stosować włókna polipropylenowe o dł. 10-20 mm w ilości ok. 0,6-0,9 kg na 1m3 gotowej zaprawy.

Jaki grunt zastosować pod podkład podłogowy?

  

Zależnie od rodzaju podłoża i jego chłonności należy dobrać odpowiedni preparat gruntujący. W przypadku podłoży o wysokiej chłonności (np. podłoża na bazie siarczanu wapnia, w tym anhydrytowe; jastrychy cementowe) zalecamy zastosowanie preparatu Baumit Grund. Dla podłoży o niskiej chłonności (np. mocne betony, lastriko) należy zastosować preparat Baumit SuperPrimer. Z kolei przy cienkich (grubość 10-30 mm) warstwach jastrychów układanych jako związane z podłożem należy wykonać warstwę sczepną z emulsji kontaktowej Baumit Connect i stosować układanie jastrychu metodą "mokre na mokre”. Szczegóły podane są w kartach technicznych produktów.


Na co należy zwrócić uwagę przed układaniem podkładów podłogowych?

Układanie podkładów podłogowych powinno być poprzedzone badaniem i oceną stanu podłoża. Należy sprawdzić takie parametry jak: wytrzymałość podłoża, jego równość i wymiary, poziom wilgotności. 

Dla podkładów związanych z podłożem - ważna jest odpowiednia wytrzymałość podłoża oraz musi być ono wolne od zanieczyszczeń mogących osłabić wiązanie (kurz, brud, pozostałości farb itp.). Zalecane jest też wykonanie pomiaru nierówności – tzw. niwelacja podłoża. Pozwala ona ustalić wymaganą dla wypoziomowania podłoża grubość podkładu oraz obliczyć jakie będzie zużycie materiału.  Po przygotowaniu, podłoże należy starannie odkurzyć, a następnie zagruntować odpowiednim preparatem. Gruntowanie podłoża jest niezbędne i ma kluczowe znaczenie m.in. dla zapewniania przyczepności i trwałości podkładu.

Najważniejsze zalety gruntowania:

 • zapewnienie wysokiej przyczepności zaprawy do podłoża

 • zmniejszenie i wyrównanie chłonność podłoża

 • zabezpieczenie przed zbyt szybkim wchłanianiem wody z zaprawy przez podłoże

 • zapewnienie optymalnego rozpływu mas samopoziomujących

Czy betony Baumit można bezpiecznie stosować na zewnątrz? Czy do przygotowania betonu stosować jakieś dodatki?

Betony firmy Baumit cechuje wysoka wytrzymałość, doskonała stabilność parametrów oraz jednorodność. Są one wodo- i mrozoodporne oraz mają dużą odporność na zmiany temperatur, przez co mogą być stosowane zarówno wewnątrz budynku, jak również wykorzystane do wykonywania i naprawienia elementów znajdujących się  na zewnątrz.  Betony dostępne w workach to wyroby godowe nie wymagające dodawania  żadnych dodatkowych składników.

Jak przygotować beton Baumit? Czy muszę mieć jakieś specjalne narzędzia?

Do przygotowania mieszanek betonowych najlepiej wykorzystać betoniarkę wolnospadową lub mieszarkę przepływową. Mniejsze ilości można również przygotować używając mieszadła elektrycznego.  Ważne, aby przygotowując beton nie dodawać więcej wody niż zalecana ilość. Przedozowanie wody m.in. obniża wytrzymałość betonu, wydłuża czas wiązania oraz może być przyczyną pęknięć. 
W przypadku kiedy nie dysponujemy urządzeniami do mieszania betonu polecamy zastosować specjalną mieszankę betonową Baumit Gala Fix, która może być przygotowana również w opcji bez mieszania mechanicznego.

Czy można przygotować beton w miejscu bez dostępu do energii elektrycznej?

Jeżeli nie mamy dostępu do energii elektrycznej idealnym rozwiązaniem będzie wykorzystanie Baumit Gala Fix. Jest to mieszanka betonowa przeznaczona do błyskawicznego montażu - kotwienia np. słupków w gruncie oraz do wykonywania różnych elementów betonowych, a także do szybkiej naprawy podłoży betonowych oraz innych prac w domu i ogrodzie. Do przygotowania betonu nie jest konieczne użycie mieszalników elektrycznych lub innych narzędzi. Baumit Gala Fix jest bardzo łatwy w użyciu - suchą mieszankę wsypujemy do zwilżonego wodą wykopu warstwami o grubości 10 cm. Warstwy należy powoli polewać odpowiednią ilością wody stosując np. konewkę ogrodową. Po całkowitym wchłonięciu wody przez zaprawę (po ok. 1 min.) można przystąpić do ponownego wsypania kolejnej warstwy suchej zaprawy oraz polewania wodą, powtarzając procedurę, aż do osiągniecia żądanej grubości. Beton błyskawicznie twardnieje - mocowane elementy mogą być lekko obciążane (są dostatecznie zakotwione) po ok. 30 minutach.