star_border

Regulamin Konkursu Fasada Roku 2023


1.  „BAUMIT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu 53-012, przy ulicy Wyścigowej 56G, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000050943, NIP 769-00-04-863, zwana dalej Baumit, organizuje Konkurs Fasada Roku 2023, zwany dalej Konkursem.

2. Ogłoszenie Konkursu: 01.04.2023 r.

3.  Konkurs organizowany jest przez Baumit na zasadach niniejszego regulaminu, zwanego dalej Regulaminem. Konkurs jest Konkursem publicznym z nagrodami i wszelkie informacje o nim znajdują się na stronie internetowej www.fasadaroku.baumit.com.

4.  Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie i docenienie najciekawszych realizacji budowlanych, na elewacji których zastosowano kompletną technologię Baumit: system ociepleń, system tynkowy z wykończeniem lub program produktów renowacyjnych z wykończeniem.

5.  W Konkursie mogą brać udział realizacje budowlane, które zostały zakończone w terminie od 01.01.2022 r. do 30.09.2023 r. i których Inwestorzy wyrazili wprost zgodę na publikowanie w mediach publicznych materiałów przesłanych do Konkursu związanych ze zgłoszona budowlą.  Aby móc zgłosić daną realizację budowlaną, elewacja budynku musi być w pełni ukończona – łącznie z elementami wykończenia, tj. barierki/balustrady, tarasy, strefa cokołowa, zabudowane – wystające kable/druty z elewacji itp. Wszystkie ściany/fasady zgłaszanego obiektu muszą być wykonane w kompletnej technologii Baumit. Budynek może być zgłoszony tylko w jednej edycji konkursu.

6.  Konkurs przeznaczony jest dla osób prawnych, jak i osób fizycznych, związanych z branżą budowlaną (Architekt, Projektant, biuro projektowe lub architektoniczne, Inwestor oraz Wykonawca), których zgłoszenie i obiekt zgłoszenia spełniają warunki Regulaminu Konkursu.

7.  Zgłoszeń można dokonywać w terminie nie późniejszym niż 30.09.2023 r. Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie korzystając z formularza elektronicznego online. Zgłoszenie będzie potwierdzane przez Baumit wysyłką maila do Zgłaszającego informującego o wpłynięciu zgłoszenia. Brak dodatkowego kontaktu mailowego ze strony Baumit oznacza, że zgłoszenie zostało zweryfikowane poprawnie i przyjęte do konkursu.

8.  Do zgłoszeń musi być dołączona dokumentacja zdjęciowa zgłaszanego obiektu. Wymagany jest widoczny ogólny widok obiektu względem okolicy, wszystkie strony ukończonego obiektu oraz detale wykonania zasadniczych partii wykończenia obiektu. Dokumentacja zdjęciowa powinna zawierać co najmniej 5 zdjęć o minimalnej wielkości 2400 x 1600 pikseli. Baumit w razie uzasadnionej potrzeby (tj. np. przysłania zdjęć słabej jakości lub niewyraźnych) ma prawo zażądania uzupełnienia dokumentacji zdjęciowej wedle swoich wskazań.

8a. W przypadku zgłoszeń do kategorii 3 i 5, wskazanych w treści pkt 14 Regulaminu, dokumentacja zdjęciowa powinna zawierać co najmniej 2 zdjęcia o minimalnej wielkości 2400 x 1600 pikseli, dokumentujące stan obiektu sprzed termomodernizacji lub renowacji. Baumit w razie uzasadnionej potrzeby (tj. np. przysłania zdjęć słabej jakości lub niewyraźnych) ma prawo zażądania uzupełnienia dokumentacji zdjęciowej wedle swoich wskazań. Brak uzupełnienia dokumentacji zdjęciowej skutkować będzie nieprzyjęciem zgłoszenia do Konkursu.

9.  Zgłoszenie należy wypełnić zgodnie z instrukcją podaną na stronie internetowej pod adresem www.fasadaroku.baumit.com podając:  
a)      podstawowe dane o zgłaszanym obiekcie: imię i nazwisko Zgłaszającego, unikalną nazwę obiektu, miasto, kod, ulicę, nr budynku, stan budynku, typ budynku, rok ukończenia obiektu, Architekta, firmę budowlaną/podwykonawcę, inwestora;
b)      dane identyfikujące Zgłaszającego  obiekt: stosunek do zgłoszonego obiektu (Architekt/Wykonawca lub Inwestor), imię i nazwisko, nazwa firmy, adres zgłaszającego, osoba kontaktowa, e-mail, telefon, fax, telefon komórkowy, e-mail opiekuna Baumit);
c)       dane wszystkich autorów/współautorów zgłaszanego obiektu.

Złożenie zgłoszenia jest oświadczeniem Zgłaszającego w zakresie wszystkich podanych informacji. Baumit nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności w tym zakresie względem osób trzecich.

10.  Wypełniając zgłoszenie, Zgłaszający zobowiązany jest oświadczyć w formularzu elektronicznym online, zaznaczając właściwe oświadczenie na w/w stronie:
·       o wykorzystaniu na zgłaszanym obiekcie materiałów Baumit,
·       o wykorzystaniu przesłanych materiałów i prezentacji zgłoszonego obiektu w mediach stosownie 
do treści punktów 26 i 27 Regulaminu,
·       o posiadaniu zgody od Architekta i Inwestora na udział projektu zgłoszonego do Konkursu Baumit,
·       o świadomości jednoczesnego udziału w połączonym konkursie Baumit Life Challenge, stosownie do treści  punktu 17 Regulaminu,
·       o wyrażeniu zgody przez Inwestora na opublikowanie w mediach publicznych materiałów przesłanych do Konkursu.

Tym samym Zgłaszający poświadcza prawdziwość składanych oświadczeń ze stanem faktycznym.

11.  Każdy obiekt może zostać zgłoszony do Konkursu tylko raz, na jednym formularzu zgłoszeniowym, przez jeden podmiot, który jest zobowiązany poinformować o zgłoszeniu do Konkursu pozostałe podmioty, które przyczyniły się do powstania obiektu budowlanego. Jeżeli dany obiekt zostanie zgłoszony więcej niż raz, wówczas Baumit wezwie wszystkich zgłaszających do zawarcia porozumienia w tej kwestii. W terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania Baumit, jednakże nie później niż do dnia 30.09.2023 r., musi zostać złożone podpisane przez wszystkich zainteresowanych porozumienie określające zasady wspólnego zgłoszenia obiektu, w szczególności w zakresie sposobu podziału nagrody. Brak złożenia przedmiotowego porozumienia we wskazanym w zdaniu poprzedzającym terminie, skutkować będzie odmową przyjęcia zgłoszeń dokonanych przez podmioty wskazane w tym punkcie Regulaminu.

12.  Dany obiekt budowlany może zostać zgłoszony tylko w jednej kategorii konkursowej. Baumit ma prawo, w sytuacji istnienia uzasadnionych przesłanek, do zmiany kategorii konkursowej dla danego zgłaszanego obiektu budowlanego.

13.  Baumit zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia lub usunięcia już przyjętego zgłoszenia w sytuacji, jeżeli akceptacja zgłoszenia statuowałoby stan sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, ujawniony zostałby fakt niespełnienia jakiegokolwiek z warunków zgłoszenia obiektu budowlanego, wskazanych w treści Regulaminu, lub też mogło to niekorzystnie wpłynąć na wizerunek Baumit.

14.  Konkurs obejmuje następujące kategorie konkursowe:
1.      Budynek jednorodzinny nowy
2.      Budynek wielorodzinny nowy
3.      Budynek po termomodernizacji
4.      Budynek niemieszkalny nowy
5.      Budynek zabytkowy po renowacji

15.  Za zwycięstwo w danej kategorii konkursowej przysługują następujące nagrody główne:
1.      Budynek jednorodzinny nowy – 10 000 zł
2.      Budynek wielorodzinny nowy – 10 000 zł
3.      Budynek po termomodernizacji – 10 000 zł
4.       Budynek niemieszkalny nowy – 10 000 zł
5.      Budynek zabytkowy po renowacji – 10 000 zł
Nagrody finansowe zostaną wypłacone w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, w formie przelewu bankowego, na rachunek wskazany przez Zwycięzców każdej z kategorii wskazanych powyżej  pod warunkiem poprawnego wypełnienia i przesłania na adres: marketing@baumit.pl formularza wypłaty nagrody dostępnego na stronie www.fasadaroku.baumit.com.

16.  Przyznane w Konkursie nagrody mogą podlegać opodatkowaniu na zasadach wynikających z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku uzyskania nagrody przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, Baumit potrąci z nagrody i odprowadzi odpowiedni podatek, a Zwycięzcy wystawi odpowiednie potwierdzenie. W przypadku uzyskania nagrody przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, obowiązki podatkowe związane z otrzymaną nagrodą obciążają Zwycięzców.

17.  Ponadto zwycięskie obiekty budowlane w Konkursie wezmą udział w międzynarodowym konkursie Baumit Life Challenge. Dokonując zgłoszenia obiektu do Konkursu, Zgłaszający wyrażają zgodę na udział w Konkursie Baumit Life Challenge i na prezentację wszelkich dołączonych do zgłoszenia materiałów, w szczególności fotografii obiektów budowlanych, stosownie do treści punkt 28 Regulaminu.

18.  Baumit zastrzega sobie prawo do przyznania, we współpracy z Jury Konkursu, wyróżnienia obiektu lub obiektów budowlanych, które są wyjątkowe pod względem innowacyjnych rozwiązań technologicznych, sposobu realizacji lub wizerunku architektonicznego. Z przyznaniem wyróżnienia będzie wiązało się otrzymanie dyplomu oraz prezentacja wyróżnionego obiektu na łamach regionalnej prasy, portali oraz w innych materiałach o Konkursie.

19.  Nagrody w Konkursie w poszczególnych kategoriach konkursowych przyznawane są na podstawie werdyktu Jury Konkursu, którego skład zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.fasadaroku.baumit.com.

20.  Jury składa się z architektów, reprezentantów prasy branżowej oraz branży architektonicznej. Członkowie Jury, uczestnicząc w składzie Jury, akceptują warunki Regulaminu Konkursu i zobowiązują się do ich przestrzegania. W przypadku gdy członek Jury, dokonał zgłoszenia w Konkursie, automatycznie nie posiada prawa głosu na swój obiekt.

21.  Jury Konkursu decyduje o przyznaniu nagrody dla każdej z kategorii konkursowych. Obrady Jury Konkursu zostaną przeprowadzone po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń do konkursu Fasada Roku 2023, jednak nie później niż do dnia 31.12.2023 r. Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia obrad Jury Konkursu. Jednak nie później niż do 30.01.2024 r.

22.  Decyzje Baumit lub Jury Konkursu są ostateczne.

23.  Zgłoszone obiekty budowlane będą prezentowane na stronie internetowej www.fasadaroku.baumit.com, na co wszyscy Zgłaszający wyrażają zgodę, wysyłając zgłoszenie do Konkursu.

24.  W ramach Konkursu przeprowadzony zostanie także Plebiscyt na najciekawszą Fasadę Roku 2023.

W terminie od dnia 01.05.2023 r. do 31.10.2023 r. Internauci będą mieli możliwość głosowania online na, ich zdaniem, najciekawsze obiekty na stronie internetowej www.fasadaroku.baumit.com. Każdy odwiedzający stronę może zagłosować tylko raz na dany obiekt, nadając mu od 1 do 5 gwiazdek, przy czym 1 oznacza najsłabsza ocenę, a 5 najwyższą.

25.  Zgłoszenie, które uzyska największą wartość punktową (algorytm ilości i wartości głosów) w danej kategorii konkursowej, otrzyma „Wyróżnienie Internautów” w tej z kategorii.

26.  Baumit ma prawo do prezentowania zgłoszonych obiektów budowlanych w mediach branżowych i publicznych, na swoich stronach internetowych, w swoich materiałach reklamowych i promocyjnych, jak również na stronach i w materiałach członków grupy kapitałowej, której Baumit jest częścią. Prezentacja może zawierać informacje o wykorzystanych materiałach Baumit, nazwę Inwestora, imię i nazwisko autora projektu oraz nazwę realizatora. Zgłaszający dokonując zgłoszenia, wyraża na to zgodę.

27.  Baumit nabywa prawo do wykorzystania zgłoszonej dokumentacji nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie obiektów budowlanych w zakresie publikowania i prezentowania ich na wystawach, z zachowaniem praw autorskich. W przypadku, kiedy dokumentacja nie będzie wystarczająca do pokazania wszelkich walorów nagrodzonego obiektu, Baumit zastrzega sobie prawo do uzupełnienia dokumentacji o własne materiały, takie jak np. profesjonalne zdjęcie obiektu sporządzone w celu jak najlepszej prezentacji obiektu. Zgłaszający poprzez złożenie zgłoszenia do Konkursu, wyraża na powyższe zgodę.

28.   Zgłaszający oświadcza, że posiada pełnię praw do przekazanych Baumit materiałów w zakresie pozwalającym na korzystanie z nich przez Baumit zgodnie z Regulaminem. Zgłaszający udziela Baumit nieograniczonej terytorialnie, nieograniczonej czasowo, przenaszalnej licencji do:
a.     w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
b.     w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w ppkt b powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

29.   Zgłaszający wyraża również zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez Baumit z opracowań materiałów oraz wyraża zgodę na udzielanie przez Baumit analogicznego zezwolenia podmiotom trzecim. Zakres udzielenia uprawnień, tj. pola eksploatacji, określa pkt 28 powyżej.

30.   Zgłaszający potwierdza, że udział w Konkursie i związane z tym korzyści są wystarczającą rekompensatą za udzielenie powyższej licencji i wyczerpują prawo Zgłaszającego do wynagrodzenia w tym zakresie.

31.   Zgłaszający zobowiązuje się do niewykonywania prawa do wypowiedzenia licencji, jeśli takie przysługiwałoby mu na podstawie odpowiednich przepisów.

32.   Zgłaszający na żądanie Baumit przedstawi zgodę Architekta/Inwestora lub innego uprawnionego podmiotu na zgłoszenie obiektu do Konkursu. Zgłaszający zobowiązuje się do zwolnienia Baumit z wszelkiej odpowiedzialności, jeśli okazałoby się, że użycie przez Baumit przekazanych przez Zgłaszającego materiałów naruszałoby prawa osoby trzeciej. Zobowiązanie Zgłaszającego obejmuje zarówno zapłatę wszelkich należności i kosztów i/lub (wedle żądania Baumit) wstąpienie do toczących się z tego tytułu przeciwko Baumit postępowań.

33.  W terminie do 14 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu Zgłaszający mogą na adres mailowy fasadaroku@baumit.pl. złożyć pisemną reklamację dotyczącą Konkursu, podając w treści jej przyczyny. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Reklamację rozpatruje Baumit, którego decyzja jest ostateczna.

34.  Wszelkie spory wynikające z Regulaminu będą rozstrzygane w sądzie właściwym miejscowo dla siedziby Baumit.

35.  Wszystkie pytania dotyczące Konkursu można kierować na adres mailowy fasadaroku@baumit.pl.

36.  Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. W sprawach w nim nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

37.  Tekst Regulaminu jest dostępny w siedzibie Baumit lub na stronie internetowej www.fasadaroku.baumit.com.

38.  Materiały reklamowe Konkursu mają jedynie charakter informacyjny – wiążące są wyłącznie postanowienia Regulaminu.