Baumit stawia na termomodernizacje budynków

Redukcja kosztów

W budynkach nieodpowiednio ocieplonych, a zwłaszcza pozbawionych izolacji cieplnej, znaczna część kosztownego ciepła ucieka przez dach i ściany zewnętrzne. Ograniczając tę stratę, komfort mieszkania ulegnie znacznej poprawie. Ponadto w większości przypadków sprawdza się zasada, że im starszy dom, tym większe oszczędności można uzyskać w związku z potencjalnym obniżeniem kosztów energii cieplnej i ogrzewania. Sprawdź, z jakich programów możesz skorzystać, aby uzyskać wsparcie finansowe przy termomodernizacji budynków. 

Czyste powietrze

Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.

Ile?

Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami obowiązuje dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny.

Stop smog

Dla kogo?

Dla gmin położonych na obszarze, gdzie obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa, o której mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Na co?

Na wymianę lub likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne, termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych, podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

Ile?

Ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów do 70% kosztów realizacji porozumienia.

Premia termomodernizacyjna z opcją grantu termomodernizacyjnego

Dla kogo?

Dla inwestorów bez względu na status prawny, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Na co?

Na spłatę kredytu zaciągniętego przez inwestora (lista banków kredytujacych) na poczet realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50 proc. kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i wynosić nie mniej niż wysokość premii.

Ile?

26 proc. kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
31 proc. łącznych kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz z przedsięwzięciem OZE polegającym na zakupie, montażu, budowie albo modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii, dodatkowe wsparcie w wysokości 50 proc. kosztów wzmocnienia budynku wielkopłytowego – przy realizacji termomodernizacji budynków z tzw. „wielkiej płyty” wraz z ich wzmocnieniem.
Wysokość premii termomodernizacyjnej może zostać zwiększona z tytułu grantu termomodernizacyjnego – dodatkowego wsparcia w wysokości 10 proc. kosztów inwestycji przy głębokiej i kompleksowej termomodernizacji budynku wielorodzinnego.

Premia remontowa

Dla kogo?

Dla inwestorów bez względu na status prawny, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. O pomoc finansową ubiegać się mogą jedynie właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych.

Na co?

Na spłatę kredytu zaciągniętego przez inwestora (lista banków kredytujących) na poczet realizacji przedsięwzięcia remontowego. Kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50 proc. kosztów przedsięwzięcia remontowego i wynosić nie mniej niż wysokość premii.

Ile?

 25 proc. kosztów przedsięwzięcia remontowego.

Premia MZG

Dla kogo?

Dla właścicieli lub zarządców budynków mieszkalnych, w których wszystkie lokale mieszkalne wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Z premii może korzystać inwestor będący gminą lub spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółką akcyjną, w której gmina albo gmina wraz z innymi gminami, powiatami lub Skarbem Państwa dysponują ponad 50 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu.

Na co?

Sfinansowanie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub remontowego w mieszkaniowym zasobie gminy na poprawę stanu technicznego tego zasobu.

Ile?

50 proc. kosztów przedsięwzięcia. Wsparcie wzrasta do 60 proc. jeśli budynek jest wpisany do rejestru zabytków lub jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, lub kiedy inwestycja jest rewitalizacją opisaną w gminnym programie rewitalizacji.

Ulga termomodernizacyjna

Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych, także w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej.

Na co?

Z ulgi można skorzystać, jeśli poniesiony został wydatek na termomodernizację domu jednorodzinnego.

Ile?

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53.000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, których inwestor jest właścicielem lub współwłaścicielem.

3 zasady zdrowego mieszkania

Jakie są podstawowe zasady zdrowego mieszkania?

Nasze badania wykazują, że przy budowie zdrowego domu należy wziąć pod uwagę trzy istotne kwestie:

  • Ocieplenie przede wszystkim
  • Wnętrze jest ważne
  • Solidność ma znaczenie